MISIONI CADD

 Misioni i CADD

       Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD) është një organizatë e pavarur, jo-profitabile me seli në Preshevë. CADD shkurt thirret Qendra për Avokim dhe operon në tri komunat e Luginës: Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Qendra për Avokim u krijua nga një grup të rinjësh, expert dhe aktivist të shoqërisë civile, të cilët fuqishëm besojnë se zhvillimi demokratik, avokimi dhe pjesëmarrja e qytetarëve, janë kyqe për zhvillimin social, ekonomik dhe politik.

Objektivat e Qendrës për Avokim janë: hulumtimi i politikat publike, qeverisjes lokale dhe qendrore, partive politke mardhenieve dhe bashkëpunimit ndëretnik dhe rajonal si dhe avokimi për përmisimin e ketyre politikave. Qellimi ynë kryesor është avansimi i të drejtave të njeriut dhe komunitetit konform normave dhe vlerave Evropiane.

Misionin tonë do ta implementojmë duke:

  • Hulumutar dhe raportuar mbi politikat publike dhe qështjet që prekin interesat vitale të qytetarëve.
  • Monitoruar politikat e qeverisjes lokale dhe qendroe dhe ndikimi i këtyre politikave tek qyetatarët e Luginës së Preshevës, me qëllim të rritjes se transparencës dhe llogaridhënjes dhe te drejtat e qytetarëve.
  • Promovuar, avokuar për dhe rritur pjesëmmarjen qytetare; promovuar dhe ndihmuar dialogun në mes administratës dhe qyetatarëve; organizuar debate publike me qytetar.
  • Avancuar politikat, përmes dialogut me autoritetet, shoqërinë civile, mediat dhe grupet e interesit.
  • Promovuar dhe avokuar për avancimin e të drejtave të njeriut dhe komunitetit si dhe bashkëpunimin rajonal.

CADD Mission 

Center for Advocacy and Democratic Development (CADD) is an independent, non-profit public organization in Presevo. CADD in short is Center for Advocacy and operate in the three Presevo Valley’s municipalities, Presevo, Bujanovac and Medvedja. Its is established by a group of experts and civil society activists who believe that democracy, advocacy and citizens participation are key for social-economic and political development. Key objective of the Center for Advocacy is research of and advocacy for public policies in the areas of social and economic development, (local) governance, political parties, inter-ethnic and regional relations and cooperation. Our goal is to advance our community development in line with European best norms and values.

We pursue our mission, by:

  • Research and report on public policies and issues of vital interests for citizens
  • Monitor policies of the local and central government the affects citizens of the Presevo valley, with the aim to increase their accountability and transparency and citizens’ rights
  • Promote and increase citizens participation; facilitate dialogue between the administrations and citizens; organize debates and public events with citizens
  • Enhance policy through dialogue with authorities, civil society, media and citizens’ groups
  • Promote human and community rights and regional cooperation.