Debati Publik i zhvilluar me datë 22.11.2017

Debati i Organizuar nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD) me temë “ Qeverisja Lokale- Problemet dhe sfidat në të ardhmën” ku si panelist i radhës ishte z.Xhelal Memeti – Kryetari i Partisë Demokratike (PD) – dega Preshevë.
Debati u zhvillua në Amnfiteatrin e Radio Televizionin e Preshevës (TVP)
Në këtë debat qytetarët e komunës së Preshevës patën mundësinë që të diskutonin dhe ti parashtronin pyetje të drejtpërdrejta z.Memeti.
Pyetjet që i shtronin qytetarët z.Memeti kryesisht kishin të bënin me: Qeverisjen Lokale, Bursat për Studentët,Të drejtat e Shqiptarëve në Komunën e Preshevës, Perspektiva Rinore,Gjendja ekonomike etj.

Debatin do ta vazhdojmë me kryetar të partive politike, si dhe me drejtues të institucioneve dhe kryetar të partive politike në komunën e Preshevës.